Algemene Verkoopvoorwaarden van TANTE TOOS SUIKERLOOS gevestigd Coolhaven 148 A, 3024 AL Rotterdam (inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel te Rotterdam: 24402006; BTW nummer NL 135619865B01) betreffende alle door TANTE TOOS SUIKERLOOS te verkopen producten. Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 24402006 gedeponeerd te griffie van de Rechtbank te Rotterdam Kamer van Koophandel Rotterdam.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TANTE TOOS SUIKERLOOS zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TANTE TOOS SUIKERLOOS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TANTE TOOS SUIKERLOOS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van TANTE TOO SUIKERLOOS zijn vrijblijvend en TANTE TOOS SUIKERLOOS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TANTE TOOS SUIKERLOOS. TANTE TOOS SUIKERLOOS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TANTE TOOS SUIKERLOOS dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde producten worden aangeboden inclusief BTW in EURO’s en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient direct te geschieden zonder korting of compensatie via iDEAL of andere vorm van voorruitbetaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces te weten per iDEAL of bankoverschrijving. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van TANTETOOS-SUIKERLOOS.nl.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door TANTE TOOS SUIKERLOOS bent u een bedrag van vijfendertig euro (€ 35,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien TANTE TOOS SUIKERLOOS haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijfenzeventig euro (€ 75,00) bedragen, onverminderd de bevoegdheid van TANTE TOOS SUIKERLOOS om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TANTE TOOS SUIKERLOOS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 4. Levering

4.1 U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen, tenzij door TANTE TOOS SUIKERLOOS anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

4.3 TNT post doet 2 afleverpogingen. Indien de ontvanger niet aanwezig is, zal het pakket bij de buren worden afgegeven. Middels een briefje zal u door TNT post hiervan op de hoogte gesteld worden. Mocht dit ook niet gelukt zijn, dan kunt u het pakket samen met een geldig identificatiebewijs binnen 3 weken ophalen op het postkantoor.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TANTE TOOS SUIKERLOOS verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TANTE TOOS SUIKERLOOS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 TANTE TOOS SUIKERLOOS garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3 Alle door TANTE TOOS SUIKERLOOS gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. blijven eigendom van TANTE TOOS SUIKERLOOS en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd of op enigerlei wijze worden gebruikt.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. Op de site, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

7.2 De artikelen van TANTE TOOS SUIKERLOOS zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden. Schade ontstaan door verkeerd gebruik, misbruik of allergische reactie van TANTE TOOS SUIKERLOOS producten zijn niet op ons te verhalen.

7.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TANTE TOOS SUIKERLOOS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TANTE TOOS SUIKERLOOS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.5 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) kalenderdagen na aflevering aan TANTE TOOS SUIKERLOOS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval uitsluitend en alleen geaccepteerd na schriftelijk overleg en met onze schriftelijke goedkeuring. Teneinde misbruik van deze garantie te voorkomen zal onze goedkeuring alleen worden verstrekt indien een beroep wordt gedaan op deze garantie op grond van algemeen acceptabele oorzaken en/of voorwaarden. Retourzendingen binnen het kader van deze garantie worden alleen geaccepteerd indien onbeschadigd, geheel compleet, in originele verpakking en verzonden met TNT-Post. Het orderbedrag wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen door TANTE TOOS SUIKERLOOS terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TANTE TOOS SUIKERLOOS, dan wel tussen TANTE TOOS SUIKERLOOS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TANTE TOOS SUIKERLOOS, is TANTE TOOS SUIKERLOOS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TANTE TOOS SUIKERLOOS.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TANTE TOOS SUIKERLOOS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TANTE TOOS SUIKERLOOS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TANTE TOOS SUIKERLOOS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan TANTE TOOS SUIKERLOOS schriftelijk opgave doet van een adres, is TANTE TOOS SUIKERLOOS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan TANTE TOOS SUIKERLOOS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door TANTE TOOS SUIKERLOOS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TANTE TOOS SUIKERLOOS deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TANTE TOOS SUIKERLOOS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TANTE TOOS SUIKERLOOS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 TANTE TOOS SUIKERLOOS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: info@tantetoos-suikerloos.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur.

11.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

Rotterdam 2009.